Từ 8-18 ký tự, không bao gồm các ký tự
đặc biệt và không có khoảng trắng

Từ 8-18 ký tự, và không có khoảng trắng